Dozeri su mašine za zemljane radove koji se sastoje od osnovne bazne mašine – traktora gusjeničara ili dvoosovinskog traktora na pneumatskim točkovima i rama na čijem je prednjem dijelu raonik sa nožem. Pogodan je za izvršenje sljedećih radnih zadataka:

 • Iskop zemlje treće i četvrte kategorije
 • Grubo planiranje materijala
 • Izrada manjih nasipa i bočnih pozajmišta
 • Skidanje humusa sa površine terena
 • Zatrpavanje temeljne jame, kanala, rovova
 • Čišćenje terena od šiblja, korijenja, rastinja
 • Čišćenje terena od većeg nevezanog kamenja
 • Obaranje stabala
 • Iskop materijala iz majdana, ili iz sprudišta
 • Pomoć skreperu u fazi punjenja skreperskog koša
 • Vuča drugih mašina (nabijača, transportera)
 • Čišćenje snijega