Kome je kurs namijenjen?

Kurs je namenjen svakoj osobi koja želi da se osposobi za upravljanje različitim mašinama koje se koriste u mnogim granama industrije.

Kurs i obuku za rukovaoca građevinskih mašina može da pohađa svaki punoljetni kandidat koji želi da stekne sertifikat za pomenuto zanimanje.

Šta obuhvataju kurs i obuka?

Podrazumijeva se da će svaki polaznik koji bude pohađao ovaj specijalizovani kurs da se upozna sa nazivima i načinom funkcionisanja različitih građevinskih mašina, kao i sa njihovim sastavnim djelovima. 

Svaki polaznik koji je zainteresovan za sticanje sertifikata sa zvanjem rukovaoca građevinskih mašina, a koji želi da pohađa ovu specijalizovanu obuku, treba da zna da nastava podrazumijeva dva dijela, koja se odvijaju potpuno odvojeno, to jest polaznik ima obavezu da pohađa i teorijski i praktični dio.

Kako se odvija nastava tokom obuke?

Nastava u okviru teorijskog dijela, kao i u okviru praktičnog podrazumijevaju različit način odvijanja, odnosno različito mjesto i vrijeme održavanja.

Teorijski dio, koji podrazumijeva kurs i obuku za rukovaoca građevinskih mašina, se uvijek odvija u prostorijama Auto Škole Viktorija u Beranama.

Što se tiče praktične nastave, ona se izvodi na poligonu. U prisustvu specijalizovanih nastavika i korištenjem novih mašina, naši kandidati imaju odlične uslove za sticanje znanja iz praktičnog dijela.

Koliko traje obuka?

U skladu sa zvanično određenim nastavnim programom, kurs i obuka za rukovaoca građevinskih mašina traje dva mjeseca, a svaki polaznik je za to vrijeme obavezan da odradi i … radnih sati u okviru praktičnog dijela.


Broj: UP I-1050303-604/20-84
Podgorica, 17. januara 2020. godine
Veza: akt broj 627-5/2019-3 od 9. januara 2020. godine

Na osnovu člana 50 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (“Službeni list RCG”, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i ”Službeni list CG“, br. 45/10, 45/11, 36/13 i 39/13, 44/13 i 47/17) i člana 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku (“Službeni čist CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 27/17), Ministrastvo prosvjete donijelo je

R J E Š E NJ E

IZDAVANJU LICENCE PRIVATNOJ USTANOVI AUTO ŠKOLA “VIKTORIJA“, BERANE, ZA IZVOĐENJE PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA ZANIMANJA RUKOVALAC GRAĐEVINSKIM MAŠINAMA – VALJAK, GREJDER I DOZER I MAŠINAMA ZA ZEMLJANE RADOVE – UTOVARAČ/ICA I BAGER