I Uslovi za upis

Osnovni obrazovni zahtjev

  1. Završena visoka školska sprema (VII nivo – 240 kredita CSPK-a) i najmanje tri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;
  2. ili visoka škola u trogodišnjem trajanju (VI nivo -180 kredita CSPK-a) i najmanje četiri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;
  3. ili viša škola u dvogodišnjem trajanju (V nivo -120 kredita CSPK-a) i najmanje pet godina praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;
  4. ili završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju (IV1 nivo – 240 kredita CSPK- a) sa profesionalnim zvanjem “samostalni računovođa” i najmanje tri godine praktičnog rada u tom zvanju;

II Broj polaznika

  • Program se realizuje u manjim grupama do 10 polaznika. 

III Napredovanje, provjeravanje i vrednovanje

  • Tokom obuke se vrši provjeravanje i vrednovanje znanja i vještina a na kraju se organizuje završna provjera praktične osposobljenosti za obavljanje poslova. Nakon uspješno savladanog programa se izdaje Certifikat u skladu sa Zakonom o nacionalnim stručnim kvalifikacijama.

IV Trajanje

  • Obrazovanje traje: 274 časa, Teorijski dio: 145 časova, Praktični dio/Vježbe/Istraživanje: 129 časova.
  • Kreditna vrijednost programa:18 kredita

V Visina školarine

  • U zavisnosti od broja prijavljenih kandidata.