Kome je kurs namijenjen?

Kurs je namenjen svakoj osobi koja želi da se osposobi za upravljanje različitim mašinama koje se koriste u mnogim granama industrije.

Kurs i obuku za rukovaoca građevinskih mašina može da pohađa svaki punoljetni kandidat koji želi da stekne sertifikat za pomenuto zanimanje.

Kako se odvija nastava tokom obuke?

Nastava u okviru teorijskog dijela, kao i u okviru praktičnog podrazumijevaju različit način odvijanja, odnosno različito mjesto i vrijeme održavanja.

Teorijski dio, koji podrazumijeva kurs i obuku za rukovaoca građevinskih mašina, se uvijek odvija u prostorijama Auto Škole Viktorija u Beranama.

Što se tiče praktične nastave, ona se izvodi na poligonu. U prisustvu specijalizovanih nastavika i korištenjem novih mašina, naši kandidati imaju odlične uslove za sticanje znanja iz praktičnog dijela.

Koliko traje obuka?

U skladu sa zvanično određenim nastavnim programom, kurs i obuka za rukovaoca građevinskih mašina traje tri mjeseca.


Broj: UP I-1050303-604/20-84
Podgorica, 17. januara 2020. godine
Veza: akt broj 627-5/2019-3 od 9. januara 2020. godine

Na osnovu člana 50 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (“Službeni list RCG”, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i ”Službeni list CG“, br. 45/10, 45/11, 36/13 i 39/13, 44/13 i 47/17) i člana 18 stav 1 Zakona o upravnom postupku (“Službeni čist CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 27/17), Ministrastvo prosvjete donijelo je:

R J E Š E NJ E

O IZDAVANJU LICENCE PRIVATNOJ USTANOVI AUTO ŠKOLA “VIKTORIJA“, BERANE, ZA IZVOĐENJE PROGRAMA OBRAZOVANJA ODRASLIH ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA ZANIMANJA RUKOVALAC GRAĐEVINSKIM MAŠINAMA – VALJAK, GREJDER I DOZER I MAŠINAMA ZA ZEMLJANE RADOVE – UTOVARAČ/ICA I BAGER

KONKURS ZA UPIS NOVIH POLAZNIKA ZA IZVODJENJE PROGRAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH, ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA ZANIMANJA RUKOVALAC GRADJEVINSKIM MAŠINAMA I TO: BAGER, ULT, DOZER, GREJDER, VALJAK.
Na osnovu člana 23. Zakona o obrazovanju odraslih ( sl. List br. 20/11, 47/17) i riješenja UPI br 060-16/2019-2 PAŠ “ VIKTORIJA” raspisuje:

OGLAS

Za pohadjanje programa obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije RUKOVAOC NA GRADJEVINSKIM MAŠINAMA
1) Osnovni obrazovni zahtjevi za upis:

  • Kvalifikacija nivoa obrazovanja III-1 i IV-1 poželjna tehnička struka
  • posjedovanje važeće vozačke dozvole “B” kategorije
  • važeća lična karta

2) Osnovne osobine koje polaznik/ca mora da posjeduje: odgovornost, preciznost, strpljivost.

3) Poželjne osobine koje polaznik/ca mora da posjeduje: poznavanje rada na terenu.

Trajanje programa: u zavisnosti od izbora mašine od 100h – 335h (Teorijske i praktične obuke zajedno).

Cijena obuke: Zavisi od programa za osposobljavanje i zanimanje rukovaoca.

Na kraju realizacije programa obrazovanja organizuje se završna provjera znanja, vještina i kompetencija polaznika/ca.
Termin završnog ispita i provjera znanja polaznika komisija odredjuje naknadno.

Naš sertifikat je priznat u Crnoj Gori i u svim zemljama Evropske Unije !

Prijave dostaviti lično ili poštom najkasnije do 20og u mjesecu za formiranje svakog sledeceg odeljenja za 2024. godinu na adresi PAŠ „VIKTORIJA“, ulica Svetog Save bb, Berane. Najkasnije do 25. og u mjesecu bicete informisani o formiranju odeljenje i samom pocetku obuke za 2024. godinu.
Detaljnije informacije na kontakt telefon: 067/620-025; 067/097-096 ili na e-mail adresu: [email protected]

Oglas objavljen dana: 04.01.2024